Qualitat

GARANTIA DE QUALITAT

A Lasergran ens comprometem. Entenem que el compliment de les normatives vigent ISO i UNE ajuda a un millor funcionament local, una garantia de seguretat i qualitat, i una millor situació global. La salut i seguretat dels treballadors, la qualitat i la gestió responsable del medi ambient son responsabilitat de tots.

Disposem d’un departament de qualitat que vetlla per que s’acompleixin totes les normatives i supervisa cadascun dels passos del procés productiu. D’aquesta manera podem garantir la satisfacció dels nostres clients.

LES NOSTRES CERTIFICACIONS

Sistemes de gestió de qualitat ISO 9001

A Lasergran apostem per la millora contínua en els processos i per oferir als nostres clients la millor qualitat en el servei. En aquest sentit, apliquem la norma ISO 9001 que ens ofereix una gran quantitat d’avantatges:

  • Millora de la satisfacció del client.
  • Millora contínua dels processos relacionats amb la qualitat.
  • Reducció de les no conformitats i incidències en la producció.
  • Augment de la productivitat.

Sistemes de gestió ambiental ISO 14001

El nostre compromís am el medi ambient és total i, per això, en el nostre procés productiu apliquem una sèrie de pautes mitjançant les quals podem mantenir un sistema de gestió ambiental. El conjunt de mesures aplicades estan subjectes a la norma ISO 14001, mitjançant la qual revisem tots els aspectes de la gestió de la nostra companyia en relació a les nostres responsabilitats mediambientals a fi i efecte de millorar l’impacte de la mateixa en el medi.

Sistemes de gestió de salut i seguretat en el treball ISO 45001

L’aplicació de la norma ISO 45001 ens ajuda a identificar, prioritzar i gestionar la salut i la seguretat en el treball com a una mes de les pràctiques normals de l’empresa. La norma ens permet d’establir, mantenir i millorar un sistema de gestió de la salut i seguretat laborals.

Execució d’estructures d’acer i alumini UNE-EN 1090

Execució d’Estructures d’ Acer i Alumini acredita a Lasergran a poder posar la marca CE als components estructurals d’acer i alumini elaborats sota el Control de Producció en Fàbrica d’acord amb la norma UNE-EN 1090-2:2019, per a tot tipus d’obres de construcció i, a mes, ens acredita per al tall tèrmic amb Làser.


Descarregui la nostra Política de el Sistema de GestióOFERIM GARANTIA DE QUALITAT I COMPLIM TOTES LES NORMATIVES VIGENTS