Qualitat

GARANTIA DE QUALITAT

Lasergran aposta per una estratègia proactiva i contínua que estableix sistemes, processos i accions per satisfer necessitats específiques. Inclou una millora continuada dels processos i la implementació d’un sistema propi de gestió de qualitat basat sobre l’estàndard UNE-EN ISO 9001.

Disposem d’un Departament de Qualitat que s’encarrega de verificar el compliment de la política de l’empresa i d’adaptar i aplicar les normes a les condicions específiques dels productes que elaborem, assegurant-se a més d’implementar els criteris per a la supervisió i el control adequats.

LES NOSTRES CERTIFICACIONS

Sistemes de gestió de qualitat UNE-EN ISO 9001

Lasergran té implementat un sistema de gestió de la qualitat com a decisió estratègica per millorar el seu exercici global i proporcionar una base sòlida per a les iniciatives de desenvolupament sostenible. Els beneficis que ens ofereix el sistema de gestió de la qualitat eficaç són:

  • Millorar la satisfacció del client.
  • Millorar la integració dels processos.
  • Cultura de millora continua.
  • Reduir els rebutjos i les incidències en la producció.
  • Major eficiència operativa.

Sistemes de gestió ambiental UNE-EN ISO 14001

Considerem essencial el compromís amb el medi ambient per satisfer les necessitats del present sense posar en risc la capacitat de les generacions futures, per això, tenim com a objectiu un desenvolupament sostenible mitjançant la implantació del nostre sistema de gestió ambiental basat en els requisits de la UNE- EN ISO 14001.

Sistemes de gestió de la seguretat i salut a la feina ISO 45001

L’aplicació de la norma ISO 45001 ens ajuda a identificar, prioritzar i gestionar la salut i la seguretat a la feina com a part de les nostres pràctiques normals d’empresa. La norma ens permet establir, mantenir i millorar un sistema de gestió de la salut i la seguretat laboral.

Execució d’estructures d’acer UNE-EN 1090-1 i UNE-EN 1090-2

Lasergran està acreditat per fixar el marcatge CE de components estructurals d’acer elaborats sota el control de producció en fàbrica d’acord amb les classes d’execució EXC1, EXC2 i EXC3. La qualitat de les superfícies del Tall Tèrmic Làser (perpendicularitat, rugositat i duresa) compleix els requisits definits a la norma per a la classe d’execució EXC3 i EXC4.

Soldatge de vehicles i de components ferroviaris UNE-EN 15085-2

Lasergran està en procés de l’acreditació de soldadura de materials metàl·lics per a la fabricació, modificació i assaigs amb els vehicles i components ferroviaris (incloses les peces de recanvi) de nivell de classificació CL 1 sota la coordinació de les tasques de soldadura d’un enginyer internacional de Soldadura (IWE).

QUALISTEELCOAT

Lasergran està en procés del prestigiós certificat Qualisteelcoat per garantir sistemes de recobriments orgànics en pols de la màxima eficiència en superfícies d’acer ST2 i acer galvanitzat en continu SZ2, orientats a aconseguir una gran protecció contra la corrosió, sempre amb controls periòdics que ho garanteixin tant en materials per a exterior com per a interior.

Per complir amb l’autocontrol exigit per la marca de qualitat Qualisteelcoat disposem d’un laboratori intern on fem assaigs de boira salina neutra NSS (ISO 9227), condensació contínua (ISO 6270-1), resistència a l’impacte directe (ISO 6272-1), tall per enreixat (ISO 2409), gruix de capa en sec (ISO 2808), brillantor (ISO 2813) i colorimetria (ISO 11664-4).


Descarregui la nostra Política de el Sistema de GestióOFERIM GARANTIA DE QUALITAT I COMPLIM AMB ELS ESTÀNDARDS MÉS EXIGENTS